top of page

אפרת שר - שלום הנגבי

מלמדת את "קורס בניסים 29 שנים, יזמה והקימה את "זמן מדבר" –

אתר אקולוגי רוחני בדרום מדבר יהודה.

ממתרגמי "קורס בניסים" ונספחיו.

מלמדת מורים להוראת הקורס.

מנחה תפילות שלום.

 

תכני הלימוד וההנחיה:

הלימוד יעשה מתוך רעיונות "קורס בניסים" - שינוי תפישה, מערכות יחסים הגלוי והנסתר – אפשרויות להתרחבות ושינוי מטרה, ויתור על  אשמה, תהליכי סליחה, מתוך המדריך למורים- קורס בניסים, מנהיגות שפויה ופיתוח קווי אופי התומכים במנהיגות שכזו. הנחיה למנהיגים צעירים.

Please reload

bottom of page