top of page

החזון

הצהרת כוונות:

 

בעולם בו אנו חיים ישנן מאות של אקדמיות המלמדות מלחמה, אך מועטים הם המקומות בהם אנו יכולים ללמוד שלום. ההיסטוריה האנושית מלאה מאורעות של מלחמה, הרס וחורבן, משום כך יצרנו חברה הבנויה על התגוננות והפרדה, אחד מול השני, עם מול עם, ובני האדם אל מול הסביבה והטבע. שכחנו את מקורותינו וטבענו הבסיסיים ביותר של חיים בהרמוניה ובשלום כל אחד עם עצמו, עם זולתו ועם סביבתו האנושית והטבעית.

 

אנו מבינים היום שרק חיים בשלום ובהרמוניה יאפשרו למין האנושי בפרט ולחיים על פני כדור הארץ בכלל, להמשיך ולהתקיים.

אנו למדים כי תובנות האחדות וההכרה שאנו חלק בלתי נפרד, איש מרעהו וסביבתו היא זכות קיומנו.

אנו נוכחים לדעת כי בזכות הבנת "האחר" , חלוקת משאבים מאוזנת שמירה על איזון אקולוגי, שימור וחיזוק הטבע; החי הצומח והדומם על כל היבטיו, נחזק את עצמנו אנו.

עלינו ללמוד מחדש כי ההגנה הטובה ביותר היא לא התקפת האחר, ניצולו והשמדתו מתוך פחד והפרדה, אלא תמיכה וחיזוק מתוך אהבה ואחדות הם שיתמכו, יגנו וישמרו עלינו.   

 

לשם השכנת שלום בנינו לבין הסביבה, בנינו לבין זולתנו, עלינו לרכוש מיומנות ביצירת שלום פנימי אצל כל אחד מאיתנו... השלום והשלווה הפנימית בקרבנו היא הבסיס להשכנת שלום בכל שאר הרבדים.

לפיכך אנו רואים בהקמת אקדמיה לשלום המשלבת את כל חתך יחסי הגומלין של המין האנושי, צורך דחוף וחיוני.  האקדמיה שתוקם בישראל, אזור נגוע מלחמות ואלימות לכל אורך ההיסטוריה, אזור הזועק לשינוי לרגיעה ולשלווה.

"ולא ילמדו עוד מלחמה"

 

האלימות וההתנכרות לזולת ולסביבה בימנו אינן תכונות מולדות לאדם. מאחר ורכשנו התנהגויות שליליות אלו בחוסר ברירה, על המין האנושי ללמוד מחדש את אותם ערכים המעוצבים בתודעתנו ואשר נשכחו במהלך הדורות, של שלום, אהבה והרמוניה.

מטרת האקדמיה היא ללמוד וללמד, לחוות ולהתנסות בכל הקשור ליצירת מצב של שלום והרמוניה בין אדם לבין עצמו וכל הסובב אותו.

 

bottom of page